Avtal för Resetjänster

Mellan

(i) Flight Centre Travel Group (Europe) AB som bedriver sin verksamhet som FCM Travel Solutions (organisationsnummer 559052-5829). Vår adress är Hemvärnsgatan 9, Solna. Box 1108, 172 22 Sundbyberg, Sverige (”oss”, ”vi”, ”vår/vårt/våra”) och

(ii) företaget eller annan enhet som namnges i kontoansökningsformuläret som bifogats med dessa villkor eller i någon offert eller faktura som tillhandahållits av oss med hänvisning till dessa villkor (”du”, ”din/ditt/dina”).

Varaktighet

Detta avtal börjar gälla det datum vi godkänner ditt kontoansökningsformulär eller det datum du gör en bokning via oss (beroende på vilket som inträffar tidigast) och ska fortsätta gälla under den tid som vi tillhandahåller resetjänster till dig.

Förklaring av detta avtal

Leverantören av din resetjänst kommer att ha sina egna villkor (till exempel flygbolagets transportvillkor eller boende- eller biluthyrningsvillkor). Alla sådana villkor (inklusive ansvarsbegränsningar) tillämpas på alla resetjänster som bokats i enlighet med detta avtal och i enlighet därmed avser en hänvisning till ”detta avtal” (i) de villkor som anges häri, (ii) villkoren i Flight Centre Travel Groups databehandlingstillägg (se nedan), (iii) villkoren som anges i godkännandebrevet för ditt kreditkonto (om tillämpligt) och (iv) alla villkor för eventuella leverantörer av dina resetjänster. Om resetjänstleverantörens villkor och de villkor som anges häri är motstridiga ska resetjänstleverantörens villkor ha företräde, såvida inte någon bestämmelse i resetjänstleverantörens villkor anses vara ogiltig eller inte kan genomdrivas. Dina resetjänstleverantörer kommer att visas på din resplan eller dina resehandlingar och deras respektive villkor kommer att finnas tillgängliga direkt på deras webbplatser eller genom att kontakta dem. Du kan även be oss om kopior. Du måste läsa alla resetjänstleverantörens tillämpliga villkor eftersom de i varje enskilt fall kommer att gälla för tillhandahållandet av dina resetjänster.

I enlighet med direktiv (EU) 2015/2302 för paketresor och förknippade researrangemang och den svenska lagstiftning som fastställer direktivet, är parterna överens om att detta avtal är ett allmänt avtal för affärsresearrangemang.

Pris

När vi tillhandahåller dig en offert för en reguljärflygbiljett ska priset vara giltigt till den arbetsdagens slut eller en kortare tid som vi kan komma att ange (exklusive flygbolagsskatter, som kan komma att ändras och kan omfattas av prisändringar när din bokning bekräftas). I alla andra fall gäller priset i mån av tillgång och kan inte dras tillbaka eller ändras utan föregående meddelande. Prisändringar kan förekomma på grund av omständigheter utanför vår kontroll, vilket ökar kostnaden för produkten eller tjänsten. Sådana faktorer omfattar ogynnsamma valutakursförändringar, bränsletillägg, skatter och prisökningar på flygresor. Kontakta oss för aktuella priser.

Betalningsvillkor

Betalningar med företagskreditkort och företagskort (Lodge Card) dras vid boknings-/faktureringstillfället och medför handlaravgifter. Du ger oss tillstånd att debitera det kort som du har angivit alla avgifter som du ådrar dig i samband med tjänsterna som tillhandahålls. Om betalning inte mottas från kortutgivaren eller dess ombud av någon anledning, samtycker du till att vid anfordran omedelbart betala alla förfallna belopp. Du ska ersätta oss för eventuell förlust som vi kan erfara på grund av eventuell bedräglig eller annan oriktig användning av detta kreditkort. Observera att vi inte kan acceptera betalning med konsumentkreditkort.

Ändrings- och avbokningsavgifter

Avbokningar kan medföra avgifter. Dessa avgifter kan utgöra upp till 100 % av bokningskostnaden oavsett om resan har påbörjats eller inte. Avgifter och extra kostnader kan även tillkomma när en bokning ändras och när biljetter eller dokument utfärdas på nytt. I de fall vi ådrar oss något ansvar för en resetjänstleverantörs avbokningsavgift eller avgift för bokningar som du eventuellt avbokar, samtycker du till att ersätta oss med avgiftsbeloppet. Om du söker återbetalning för en avbokning för vilken en betalning har gjorts till resetjänsteleverantören, kommer vi inte att göra någon återbetalning till dig förrän vi fått pengarna från resetjänstleverantören.

Har du köpt en tur- och retur-, flerstopps- eller jorden runt-biljett och inte checkar in på ett bekräftat flyg kommer flygbolaget att registrera dig som en ”no-show-passagerare”, och dina biljetter för efterföljande flygningar kommer följaktligen att avbokas. Kontakta oss så snart som möjligt om du inte har för avsikt att checka in på en bekräftad bokning under dessa omständigheter.

Pass och visum

Alla resenärer måste ha ett giltigt pass för internationellt resande och många länder kräver att det är giltigt i minst sex månader efter planerat datum för återresa. Vissa länder kräver också ett maskinläsbart pass och/eller att det innehåller ostämplade sidor. När vi hjälper till med en internationell resebokning antar vi att alla resenärer i bokningen har ett giltigt pass. Om så inte är fallet måste du informera oss om det. Det är viktigt att säkerställa att ni har giltiga pass, visum och återinresetillstånd som uppfyller immigrationskraven och andra myndighetskrav. Eventuella böter, viten, betalningar, förseningar eller utgifter som uppkommit till följd av att sådana handlingar inte uppfyller dessa myndigheters krav är ditt eget ansvar (förutom i den utsträckning det har begåtts något fel från vår sida).

För ytterligare information avseende krav gällande visum, pass och andra resehandlingar för din resa ber vi dig kontakta oss. Vi kan tillhandahålla dig allmän information om krav gällande visum och pass som gäller för de internationella resebokningarna som du gör med oss. Vi kan också erhålla mer specifik information från en extern leverantör av visumtjänster å dina vägnar (om du vill kan vi ansöka om visum åt dig genom denna externa tjänst mot tillkommande avgifter). Vi garanterar inte riktigheten i visum- och passinformationen som tillhandahålls av någon extern tjänst och påtar oss inget ansvar för förlust eller skada som uppstår till följd av din tillit till informationen (förutom i den utsträckning det har begåtts något fel från vår sida).

Observera att för resor till Australien, Kanada eller USA krävs obligatorisk förhandsregistrering för Visa Waiver-program. Har du inte registrerat dig förut bör du kontrollera att din registrering är giltig och inte har förfallit. Observera att du kanske inte uppfyller behörighetskraven och kan därför behöva införskaffa ett visum.

Reseförsäkring

Vi rekommenderar starkt att du tecknar lämplig reseförsäkring för alla resor för att täcka dina researrangemang. Det är ditt eget ansvar att säkerställa att du har en giltig reseförsäkring som täcker och är lämplig för dina behov. Vi ansvarar inte för någon förlust som du ådrar dig om och i den mån du har möjlighet att kräva skadeersättning från en reseförsäkring. Vi kan ordna reseförsäkring åt dig eller ge dig en offert på eller allmän information om tillgängliga reseförsäkringsalternativ för dig.

Reserekommendationer

Utrikesdepartementet kan ha utfärdat information om ditt resmål. Vi rekommenderar starkt att du går till www.regeringen.se för att ta reda på mer om ditt resmål innan du påbörjar resan.

Hälsa

Du måste säkerställa att du är medveten om eventuella hälsokrav och rekommenderade försiktighetsåtgärder i samband med din resa och att du tar med dig alla nödvändiga vaccinationshandlingar. I vissa fall kan underlåtenhet att uppvisa de vaccinationshandlingar som krävs (t.ex. bevis på vaccination mot gula febern) leda till nekad inresa till ett land eller att ditt reseförsäkringsskydd ogiltigförklaras. Vi rekommenderar att du rådfrågar din lokala läkare, läkarmottagning eller vaccinationsklinik innan du påbörjar din resa. Vi tillhandahåller dig gärna information om resekliniker på begäran.

Agentur

När du gör en bokning med oss godkänner och samtycker du till att vi endast kommer att agera ombud för relevant transport, boende eller annan relevant resetjänsteleverantör. Vår skyldighet gentemot dig är att (och du ger oss uttryckligen tillstånd att) göra resebokningar å dina vägnar och utarbeta relevanta avtal mellan dig och resetjänsteleverantörer. Det är resetjänsteleverantören, och inte Flight Centre Travel Group (Europe) AB, som ansvarar för tillhandahållandet av den aktuella resetjänsten. Alla tjänster vi tillhandahåller dig är underordnade vårt agentursförhållande med resetjänstleverantören och är åtskilda från det faktiska tillhandahållandet av resetjänsterna. Din regressrätt för resetjänster ska utövas mot den specifika resetjänstleverantören och, förutom i den utsträckning det har begåtts något fel från vår sida, inte mot oss. Om en resetjänstleverantör av någon anledning (utom vid fel från vår sida) inte kan tillhandahålla de resetjänster som du har tecknat avtal om, ska du kräva gottgörelse av resetjänsteleverantören och inte av oss.

Ansvarsskyldighet

Vi iakttar stor försiktighet i valet av ansedda resetjänsteleverantörer, men vi är inte själva en leverantör av resetjänster, så vi har ingen kontroll över eller något ansvar för de tjänster som tillhandahålls av tredje parter. Vi är ansvariga för att se till att vi behandlar din bokning med skälig skicklighet och omsorg och i enlighet därmed är vårt ansvar gentemot dig (med undantag för bedrägeri, dödsfall eller personskada orsakad av vår försumlighet) begränsat till att leverera den relevanta tjänsten på nytt eller betala kostnaden för att få den relevanta tjänsten levererad på nytt. Vårt ansvar begränsas även i den omfattning alla relevanta internationella konventioner, som till exempel Montrealkonventionen avseende resor med flyg, Atenkonventionen avseende resor till sjöss, Bernkonventionen avseende resor med tåg, Pariskonventionen avseende tillhandahållande av boende, begränsar det ersättningsbelopp som kan begäras av passagerare vid dödsfall, skada eller försening och vid förlorat, skadat och försenat bagage.

Under inga omständigheter påtar vi oss något ansvar inomkontraktuellt, utomkontraktuellt eller på annan grund, för skador, förlust, försening, extra kostnader eller olägenheter som orsakas direkt eller indirekt av handlingar, underlåtenhet, försummelse, genom vårdslöshet eller på annat sätt, av tredjepartsleverantörer över vilka vi inte har någon direkt kontroll, force majeure, eller någon annan händelse som ligger utanför vår kontroll, eller som inte kan förebyggas av rimlig aktsamhet från vår sida. Vi påtar oss heller inget ansvar inomkontraktuellt, utomkontraktuellt eller på annan grund, för följdförlust (vilket innebär indirekt förlust, förlorade intäkter, försämrat anseende, uteblivna vinster, förlust av faktiska eller förväntade besparingar, uteblivna möjligheter, inklusive möjlighet att ingå avtal med tredje parter eller förlust eller skada i samband med någon tredje parts anspråk som väckts mot dig) oavsett orsak i samband med din bokning.

Särskilda behov

Meddela oss om eventuella särskilda behov som du kan ha för dina researrangemang, såsom specialkost och särskilda önskemål om sittplats, rumstyp eller tillgänglighet. Vi ber dig att ha förståelse för att resetjänstleverantören kanske inte har möjlighet att tillmötesgå varje begäran.

Bonusprogram

Uppge dina medlemsuppgifter för bonusprogrammet (eller annan tillämplig information för bonusprogram) vid bokningstillfället. Kontrollera ditt bonusprogram för de specifika villkoren avseende ditt medlemskap. Vi kan inte garantera att resetjänsteleverantören krediterar poäng för din bokning. Eventuella avvikelser i bonusprogrammet i samband med din bokning måste meddelas oss inom sex månader efter ditt avresedatum.

Resehandlingar

Resehandlingar inbegriper flygbiljetter, hotellkuponger, rundturskuponger eller andra handlingar (antingen i elektronisk eller annan form) som används för att bekräfta ett arrangemang med en resetjänstleverantör. Resehandlingar kan omfattas av särskilda villkor och/eller begränsningar, inklusive (utan begränsning) att de inte är återbetalningsbara, att datum inte kan ändras, att de inte är överförbara och att de omfattas av avboknings- och/eller ändringsavgifter. Resehandlingar kan inte överföras till och användas av en annan person. Alla flygbiljetter måste utfärdas i det namn som anges på innehavarens pass/fotolegitimation. Ett felaktigt namn på en bokning eller på resehandlingarna kan leda till att resenären inte kan resa på den bokningen och att bokningen avbokas. Granska dina resehandlingar noggrant och meddela oss omedelbart om eventuella fel när det gäller namn, datum och tider. Du måste säkerställa att du har alla dina resehandlingar och e-biljetter före avresa. Meddela oss om du tror att du inte har fått all nödvändig dokumentation.

En flygresa som beskrivs i dina resehandlingar och/eller resplan som ”direkt” kommer inte nödvändigtvis att vara ett nonstop-flyg. Alla avgångs-/ankomsttider tillhandahålls av de berörda flygbolagen och är endast uppskattningar. De kan komma att ändras på grund av restriktioner i flygtrafiken, väderförhållanden och driftskrav.

Dataskydd

För att skydda dina anställdas personuppgifter upprätthåller vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med Flight Centre Travel Groups (”FCTG:s”) databehandlingstillägg som finns på www.se.fcm.travel/trust-and-compliance. Parterna är överens om att villkoren i FCTG:s databehandlingstillägg införlivas i detta avtal genom hänvisning och utgör en del av detta avtal som om det angavs häri.

Tjänster som tillhandahålls enligt detta Avtal (inklusive bokningstjänster och alla tillhörande tjänster, såsom åtkomst till bokningsplattform, betalningshantering och resenärsspårning och resenärsrapportering) ska betraktas som en anvisning för att behandla personuppgifter. Du kan förse oss med instruktioner via telefon, e-post eller någon av våra bokningsplattformar.

Vi tillhandahåller även ett alternativ för utvalda personer inom din organisation (t.ex. reseombud och upphandlingsansvariga) att få de senaste resenyheterna, aviseringarna och erbjudandena. Mottagarna kan när som helst avanmäla sig.

Pengar förvaltas inte

Alla pengar som du har betalat till oss är vår egendom och är en fordran som ska betalas till resetjänstleverantören. Du godkänner och samtycker till att dessa pengar inte kommer att förvaltas av oss för dig eller din räkning och att vi har rätt att inneha dessa pengar på konton som vi anser lämpliga, däribland tillsammans med våra egna och/eller våra andra kunders pengar.

Bekämpning av mutor och korruption

Varje part ska följa, och säkerställa att var och en av dess anställda, tjänstemän, direktörer, leverantörer och ombud följer, alla tillämpliga lagar, föreskrifter, koder och påföljder, som bland annat bekämpning av mutor och korruption, utländsk korruption, lagar mot terrorism och slaveri och i synnerhet Criminal Code Act 1995 (Australien), Bribery Act 2010 (Storbritannien), Foreign Corrupt Practices Act 1977 (USA), Criminal Finances Act 2017 (Storbritannien) och Modern Slavery Act 2015 (Storbritannien). Ingendera parten får uppträda på något sätt som skulle få den andra parten att bryta mot lagarna i någon jurisdiktion, inklusive, utan begränsning, de lagar, förordningar, koder och påföljder som avses i denna paragraf. Varje part ska säkerställa att den har infört och upprätthåller riktlinjer och förfaranden som är lämpliga för att förhindra mutor och korruption, utländsk korruption, terrorism, slaveri och människohandel och säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar, koder och påföljder som avses i denna paragraf. Varje part ska upprätthålla, och säkerställa att var och en av dess anställda, tjänstemän, direktörer, leverantörer och ombud upprätthåller, högsta möjliga normer för affärsetik och affärsuppträdande, och åtar sig att inte ge eller ta emot eventuella fördelar som skulle kunna uppfattas som betalning eller mottagande av muta, inte underlätta betalningar, inte muta utländska offentliga tjänstemän och inte ägna sig åt slaveri eller människohandel.

Slutbestämmelser

Emellanåt kan det vara nödvändigt för oss att ändra detta avtal. Du samtycker till att vi när som helst, oavsett anledning, kan göra ändringar i detta avtal. Varje gång vi gör en väsentlig ändring i detta avtal kommer vi att tillhandahålla dig en kopia av det uppdaterade avtalet. Det är din skyldighet att kontrollera det uppdaterade avtalet. Fortsätter du att ta emot tjänster från oss godkänner du att du anses ha godtagit det uppdaterade avtalet.

Om någon tvist uppstår i samband med detta avtal tillämpas svensk lag. Bestämmelserna om lagvalsregler ska uteslutas. Du ska oåterkalleligen och villkorslöst underkasta dig Sveriges domstolars exklusiva behörighet och avstå från eventuella rättigheter som du kan ha för att invända mot en talan som väcks i dessa domstolar. Alla bestämmelser (eller delar av någon bestämmelse) i detta avtal som är ogiltiga i någon jurisdiktion är endast ogiltiga i den jurisdiktionen, utan att ogiltigförklara eller påverka de återstående bestämmelserna (eller delar av någon bestämmelse) eller giltigheten av den bestämmelsen i någon annan jurisdiktion.

EU:s gemenskapsförteckning

Vi vill göra dig uppmärksam på att det finns en ”gemenskapsförteckning” som innehåller uppgifter om flygbolag som omfattas av ett verksamhetsförbud inom EU. Gemenskapsförteckningen finns tillgänglig för granskning på ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_en.htm.

Reviderat den 25 april 2018.